ارتباط با ما

home1 کرمان – بزرگراه امام خمینی – میدان پژوهش – دانشگاه شهید باهنر- ساختمان مرکزی دانشگاه – روابط عمومی
phone-320-513 034-33257444
You've_got_mail pub-relation@uk.ac.ir